ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راس

ra's

۱. واحد شمارش چهارپایان: ده رٲس گاو، ده رٲس گوسفند.
۲. بلندی و بالای چیزی.
۳. [قدیمی، مجاز] سرور و بزرگ و مهتر قوم.
۴. [قدیمی، مجاز] اول چیزی.

۱. سر، کله
۲. انتها، قله، نوک
۳. بالا، فوق تا، عدد، واحد
۴. بزرگ، رئیس، مهتر ≠ مرئوس

سار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ