ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رازیانه

rāziyāne

۱. گیاهی علفی و خوش‌بو با برگ‌های ریز و گل‌های چتری زردرنگ که مصرف دارویی دارد؛ بادیان؛ بادتخم.
۲. دانۀ این گیاه با مصرف دارویی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ