ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رادیولوژی

rad[i]yoloži

استفاده از اشعۀ ایکس برای تشخیص بیماری‌ها؛ پرتوشناسی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ