ترجمه مقاله

رادی

rādi

۱. سخاوت.
۲. جوانمردی.

۱. جوانمردی، حریت، حمیت، فتوت، مردانگی
۲. بخشنده، کریم
۳. دلاوری، شجاعت
۴. افتاده، ساقط ≠ ناجوانمردی

ترجمه مقاله