ترجمه مقاله

راحله

rāhele

۱. ستور بارکش.
۲. شتر قوی مستعد برای سواری دادن یا بار کشیدن.

ترجمه مقاله