ترجمه مقاله

رابطه

rābete

۱. آنچه دو تن یا دو چیز را به هم پیوستگی و ارتباط می‌دهد؛ علاقه بین دو تن یا دو چیز؛ علاقه؛ پیوند.
۲. (صفت) [قدیمی] ربط‌دهنده؛ پیونددهنده.

ارتباط، انتساب، انس، بستگی، پیوستگی، پیوند، تماس، ربط، سروکار، نسبت، وابستگی ≠ ضابطه

بستگی، پیوند، وابستگ

ترجمه مقاله