ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رئوف

ra'uf

مهربان؛ مشفق؛ بسیار مهربان.

بامحبت، بامهر، دلسوز، رحیم، مشفق، مهربان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ