ترجمه مقاله

ذوزنقه

zuzanaqe

شکل چهارضلعی که فقط دو ضلع آن متوازی باشد.

ترجمه مقاله