ترجمه مقاله

ذواللسانین

zollesāneyn

۱. آن‌که دو زبان بداند.
۲. کسی که دو زبان فارسی و عربی را خوب بداند و به هر دو زبان شعر بگوید و چیز بنویسد.

ترجمه مقاله