ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذوات النفخ

zavātonnafx

سازهای بادی؛ آلات موسیقی که با دمیدن نفس نواخته می‌شوند، مانند نای، شیپور، و قرهنی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ