ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ذباله

zobāle

فتیله؛ فتیلۀ شمع یا چراغ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ