ترجمه مقاله

دیگربار

digarbār

بار دیگر؛ دوباره.

ترجمه مقاله