ترجمه مقاله

دیگر

digar

۱. جز؛ غیر؛ بیگانه؛ شخصی یا چیزی غیر از آن‌که یا آنچه قبلاً دیده یا گفته‌شده، مثل کس دیگر، روز دیگر، سال دیگر.
۲. (قید) باز و مجدد.

ترجمه مقاله