ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیکتاتور

diktātor

فرمانروای خودسر؛ شخصی که به‌عنوان رهبر یک حزب یا از طریق شورش و کودتا زمام امور را در دست گیرد و خودسرانه بر مردم حکومت کند.

خودکامه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ