ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیوانه

divāne

۱. کسی که عقلش زایل شده باشد؛ بی‌عقل؛ مجنون.
۲. [مجاز] بی‌خِرد.
۳. هار: سگ دیوانه.

۱. مجنون
۲. شیدا، شیفته، واله
۳. خل، کمعقل، مخبط
۴. مصروع، هار ≠ عاقل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ