ترجمه مقاله

دیرک

dirak

ستون خیمه؛ تیری که در وسط چادر برپا می‌شود و چادر بر روی آن قرار می‌گیرد.

پادیر، تیرک، چوب، شمعک، میله

ترجمه مقاله