ترجمه مقاله

دیروزی

diruzi

۱. مربوط به دیروز.
۲. [مجاز] مربوط به گذشته.

ترجمه مقاله