ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیرانی

deyrāni

۱. صاحب دیر.
۲. دیرنشین: ◻︎ گفت کای کهنه‌پیر دیرانی / چیست این کسوت مسلمانی (جامی۱: ۲۹۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ