ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دیبا

dibā

نوعی پارچۀ ابریشمی؛ پارچۀ ابریشمی رنگین.
⟨ دیبای مشجر: [قدیمی] دیبایی که بر آن نقش درخت باشد.

ابریشمی، پرند، پرنیان، حریر، دیباج

دیبا

لغت‌نامه دهخدا

دیبا. (اِ) قماشی باشد از حریر الوان . (برهان ). قماشی است ابریشمین در نهایت نفاست . (برهان ذیل طراز). و دیبه حریر نیک و دیباج معرب آن است . (انجمن آرا). حریر نیک . (آنندراج ). نوعی از جامه ٔ ابریشمی و منقش باشد. (غیاث ) (آنندراج ). جامه ٔ ابریشمین ،دیباه و دیبه نیز گویندش . ت

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما