ترجمه مقاله

دیانت

diyānat

۱. آیین خداپرستی؛ هر آیینی که اساس آن بر خداپرستی باشد.
۲. (اسم) ملت؛ مذهب.

تقوا، خداپرستی، خداترسی، دینداری

ترجمه مقاله