ترجمه مقاله

دیار

dayyār

۱. کس؛ کسی.
۲. [قدیمی] صاحب دیر.
۳. [قدیمی] ساکن دیر؛ دیرنشین.

۱. احدی، شخص، فرد، کس، هیچکس
۲. دیرنشین، صومعهنشین

سامان

ترجمه مقاله