ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دگل

۱. دکل
۲. دغل، محیل، نادرست
۳. تباهی، فساد
۴. دیلاق، زمخت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ