ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دکه

dakke

۱. سکو؛ تختگاه.
۲. دکان کوچک.

اطاقک، حجره، دکان، کیوسک، مغازه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ