ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دژپیه

dožpih

غدۀ سفت و سختی که زیر پوست بدن پیدا شود؛ دشپل؛ دشپیل.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما