ترجمه مقاله

دژمناک

do(e)žamnāk

رنجور؛ دردمند؛ افسرده؛ غمناک؛ اندوهگین.

ترجمه مقاله