ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دون

dun

۱. پست؛ سفله؛ فرومایه؛ خسیس.
۲. [مقابلِ فوق] [قدیمی] پایین و فرود.
۳. [قدیمی] غیر؛ سوا؛ جز. Δ در این صورت لازم‌الاضافه است و در فارسی اغلب حرف با در اول آن درمی‌آورند و «بدونِ» می‌گویند.

۱. جلب، پست، حقیر، خسیس، دنی، ذلیل، رذل، سفله، فرومایه، وضیع
۲. بدون، سوا، غیر
۳. پایین، تحت ≠ شریف،
۴. با،
۵. بالا، فوق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ