ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوشینه

dušine

۱. = دوشین
۲. (قید) شب گذشته؛ دیشب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ