ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوسیدن

dusidan

۱. چسبیدن؛ چسبیدن چیزی به چیز دیگر.
۲. خود را به کسی وابستن.
۳. چسبیدن برای مکیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ