ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دورنگ

dorang

۱. هر چیزی که دارای دو رنگ باشد.
۲. [مجاز] دروغ‌گو؛ مزور؛ منافق.

۱. ابلق
۲. دورو، ریاکار، مزور، منافق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ