ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوران

davarān

۱. گردیدن گرد چیزی؛ گردش کردن چیزی پیرامون چیز دیگر.
۲. گردش دایره‌مانند؛ گردش گرد چیزی.
⟨ دوران دَم: (زیست‌شناسی) [منسوخ] گردش خون.

اوقات، دوره، زمان، زمانه، عصر، فصل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ