ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوخته

duxte

آنچه با نخ و سوزن به‌هم پیوسته و سرهم شده باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ