ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوتا

dotā

دولا؛ خمیده؛ کج؛ منحنی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ