ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دهنده

dahande

کسی که چیزی به دیگری بدهد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ