ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دندانه

dandāne

۱. هر‌چیز شبیه دندان، مثل دندانۀ اره.
۲. کنگرۀ سر دیوار.

دنده، کنگره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ