ترجمه مقاله

دنج

denj

ویژگی جای امن و امان و خالی از اغیار؛ جای خلوت.

آرام، خلوت، خلوتکده، خلوتگاه، دورافتاده، ساکت

ترجمه مقاله