ترجمه مقاله

دنبال

dombāl

۱. دم؛ دنب.
۲. پس؛ عقب؛ پشت و عقب کسی یا چیزی.
⟨ دنبال کردن: (مصدر متعدی)
۱. عقب کسی یا کاری رفتن.
۲. کاری را ادامه دادن.

پشت، پی، تعاقب، دم، ظهر، عقب، قفا، متعاقب، واپس ≠ پیش

ترجمه مقاله