ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دنائت

de(a)nā'at

فرومایه شدن؛ پست و ذلیل شدن؛ پستی؛ فرومایگی؛ پست‌فطرتی.

۱. پستفطرتی، پستی، دونی، رذالت، فرومایگی، ناکسی، نامردمی، نانجیبی
۲. خست، لئامت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ