ترجمه مقاله

دمیاطی

damyāti

نوعی پارچۀ گران‌بها و لطیف.

ترجمه مقاله