ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمل

domal

زخم و ورم مخروطی‌شکل که در پوست بدن پیدا شود و از آن چرک و خونابه بیرون آید؛ آبسه.

۱. آبسه
۲. آماس، باد، ورم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ