ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمساز

damsāz

همدم؛ همراز؛ هم‌صحبت؛ همنشین؛ موافق؛ سازگار؛ دمخور.

انیس، خوگرفته، خوگیر، دمخور، دوست، موافق، مونس، ندیم، همدم، همراز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ