ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمخور

damxor

دمساز؛ همدم؛ همراز؛ سازگار؛ هم‌صحبت.

انیس، جلیس، دمساز، مالوف، مصاحب، معاشر، ملازم، مونس، همنشین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ