ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دما

damā

۱. گرمی؛ حرارت.
۲. درجۀ حرارت؛ اندازۀ گرمی یا سردی برحسب مقیاس‌های قراردادی.

حرارت، گرما، گرمی ≠ سرما

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ