ترجمه مقاله

دل شکستگی

delšekastegi

حزن و اندوه و ناامیدی.

ترجمه مقاله