ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل شکسته

delšekaste

۱. رنجیده؛ آزرده.
۲. ناامید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ