ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل دل

deldel

تردید؛ دودلی.
⟨ دل‌دل کردن: (مصدر لازم) [عامیانه، مجاز] شک و تردید داشتن؛ تشویش و تردید در کاری؛ دودلی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ