ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلواپسی

delvāpasi

نگرانی؛ تشویش: ◻︎ چه فارغند ز دلواپسی عزیزانی / که دل به عشوۀ زیبای بی‌وفا ندهند (صائب: لغت‌نامه: دلواپسی).

اضطراب، بیقراری، تشویش، دلشوره، دلهره، قلق ≠ آسودگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ