ترجمه مقاله

دله

dal[l]e

= دله: ◻︎ کرده ابلیس را به عشوه تباه / دله را داده بازی روباه (ظهیرالدین فاریابی: ۲۵۵).

۱. ولگرد، هرزه
۲. چشمچران، ناپاک
۳. پرخور، شکمپرست، شکمو،
۴. دزد، دستکج، دلهدزد

ترجمه مقاله