ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلمل

dolmol

۱. غلۀ نارس.
۲. دانه‌ای که هنوز نرسیده و سفت نشده باشد.
۳. نخود و لوبیا که سبزرنگ و در غلاف باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ