ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلقک

dalqak

لوده؛ مسخره؛ شوخ؛ کسی که کارهای خنده‌آور بکند و مردم را بخنداند. Δ در اصل مسخره‌ای بوده در دربار سلطان محمود غزنوی که طلحک نامیده می‌شده.

تلخک، لوده، مسخره، مقلد، یالانچی

فسوسگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ