ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلاوری

تهور، جلادت، جنگاوری، دلیری، رشادت، شجاعت، شهامت، نبردآزمایی ≠ جبن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ